C Provedbene aktivnosti

C5 Izgradnja kapaciteta za izvješćivanje putem CROLIS-a

Cilj je ove aktivnosti provesti mjere kojima će se uspostaviti potrebni ljudski kapaciteti u primjeni CROLIS-a.

CROLIS baza podataka biti će razvijena korištenjem inovativnog EU pristupa praćenja zemljišta i EAGLE matrice. Zato je potrebno ojačati stručno znanje o EAGLE pristupu u Hrvatskoj prijenosom znanja i definiranjem planova obuke za sve partnere projekta. U tu svrhu koristit će se vanjska pomoć stručnjaka iz EU. Za korištenje CROLIS-a potrebno će biti provesti mjere obuke i izgradnje kapaciteta i nakon njegove uspostave.


Mjere podizanja ljudskih kapaciteta unaprijedit će potrebnu modernizaciju korištenja podataka (razmjenu i protok podataka) u tijelima javne vlasti i organizacijama te povećati kvalitetu i kvantitetu samih podataka. Poticat će zajedničko razumijevanje tijeka rada kako bi se ispunili nacionalni zahtjevi od uobičajenog izvješćivanja do usklađivanja s INSPIRE pružanjem podataka na osnovi kolaborativnog CROLIS sustava. Tim će se djelovanjem prevladati trenutna institucionalna prepreka u razmjeni podataka i informacija između ministarstava i drugih institucija.

Sljedeće aktivnosti

C6

Održivost CROLIS-a

Održivost CROLIS-a osigurat će se Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom će se sve institucije CROLIS-a obvezati na suradnju na provedbi CROLIS-a te Akcijskim planom CROLIS-a koji će biti definiran tom Odlukom.

C1

CROLIS koncept i model podataka

Cilj ove aktivnosti je dizajnirati podatkovni model CROLIS koji je u skladu s europskim standardima, a sve kako bi se ispunili zahtjevi za izvješćivanje LC i LU sektora LULUCF prema UNFCCC, KP, PA i povezanom zakonodavstvu EU.

C2

Sustav temeljen na uzorku za povijesne LC i LU

Kako bi se ispunio cilj EU od 55% smanjenja emisija do 2030. godine u usporedbi s emisijama u baznoj godini (1990.), potrebni su točni podaci o emisijama/ponorima iz LULUCF sektora.