C Provedbene aktivnosti

C1 CROLIS koncept i model podataka

Cilj ove aktivnosti je uspostaviti podatkovni model CROLIS koji je u skladu s europskim standardima o pokrovu i upravljanju zemljištem kako je definirano u Direktivi INSPIRE, programu COPERNICUS i konceptu EAGLE, u cilju ispunjenja zahtjeva za izvješćivanje o sektoru korištenja zemljištem, prenamjene zemljištem i šumarstva (LULUCF) prema UNFCCC-om, Kyoto protokolom, Pariškim sporazumom i povezanim zakonodavstvu EU.

Ovaj novi podatkovni model također će podržati i omogućiti integraciju postojećih hrvatskih klasifikacijskih sustava za LC i LU te će riješiti potrebe za semantičkim prilagodbama specifičnih definicija LC i LU koje se trenutno koriste. Ovaj koncept također se uklapa u nedavno započeti proces harmonizacije LC i LU koji je pokrenut na razini EU. Služi kao test za provedbu EU EAGLE koncepta na nacionalnoj razini. EAGLE koncept zajedno s usklađenim LC i LU komponentama postavljenim kao dugoročni koncept motrenja zemljišta u Hrvatskoj omogućuje učinkovito korištenje LC i LU informacija različitim korisnicima za više namjena.

Sljedeće aktivnosti

C2

Sustav temeljen na uzorku za povijesne LC i LU

Kako bi se ispunio cilj EU od 55% smanjenja emisija do 2030. godine u usporedbi s emisijama u baznoj godini (1990.), potrebni su točni podaci o emisijama/ponorima iz LULUCF sektora.

C3

Mapiranje LC i LU za uspostavu praćenja zemljišta

Cilj ove aktivnosti je definirati popis potencijalnih LC i LU podataka za integraciju, a relevantni LULUCF slojevi bit će određeni u skladu s aktivnostima C1 i C2 prema modelu podataka EAGLE

C4

CROLIS baza podataka i provedba usluge

Cilj ove aktivnosti je implementacija fizičke baze
podataka svih relevantnih skupova podataka LC i LU i pružiti ih svim partnerima koristeći srvisno usmjereni pristup.