A Pripremne aktivnosti

A2 Nabava informatičke opreme za potrebe CROLIS-a

Projektom je predviđena nabava IT opreme za partnerske institucije uključene u provedbu projekta. Predviđena nabava sastoji se od:

  • Nabave serverske opreme za sustav CROLIS
  • Izrade softverskog rješenja za sustav CROLIS
  • Nabave uredskih radnih stanica i računala, prijenosnih računala, multifunkcijskih pisača te druge opreme i specijaliziranog softwarea za pripremu, modeliranje i obradu podataka koji ulaze u sustav CROLIS

Sljedeće aktivnosti

A3

Zapošljavanje novih osoba za provedbu CROLIS-a

Aktivnost se odnosi na planiranje i provođenje postupaka zapošljavanja niza specijaliziranih stručnjaka u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ekonergu d.o.o., Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) i Državnoj geodetskoj upravi.

A4

Usvajanje odluke Vlade RH

Aktivnost podrazumijeva pripremu i usvajanje Odluke Vlade RH kao temeljnog dokumenta o uspostavi i održivosti sustava CROLIS.

A1

Uspostava projekta

Aktivnost podrazumijeva organizacijsku i tehničku pripremu sustava za provedbu projekta LIFE CROLIS te zapošljavanje članova projektnog tima.