E Komunikacija i diseminacija rezultata

E2 Povezivanje s drugim projektima

U svrhu ostvarivanja maksimalne sinergije EU i nacionalnog financiranja različitih programa i projekata, projektnim zadatkom predviđeno je povezivanje projekta LIFE CROLIS sa projektima koji se bave tematikom sličnom projektu LIFE CROLILS u pogledu praćenja zemljišta, daljinskog praćenja i praćenja promjena i izvješćivanja u sektoru LULUCF. U tu je svrhu identificirano više EU projekta financiranih putem programa Obzor te još nekoliko projekata na nacionalnoj i europskoj razini s kojima se planira uspostaviti tješnja suradnja.

Projektom je planirano gostovanje stranih stručnjaka na događajima promidžbe i vidljivosti kao i gostovanje predstavnika projekta LIFE CROLIS na sličnim događajima.

Sljedeće aktivnosti

E1

Diseminacija rezultata

Prvi korak u provedbi ove aktivnosti je izrada Komunikacijske strategije koja će definirati ciljanu publiku i komunikacijske alate koji će se koristiti u komunikaciji projekta. Definiranjem ciljane publike započet će rad na podizanju svijesti o projektnoj problematici i benefitima koje će sustav CROLIS omogućiti korisnicima nakon uspostave.

F1

Upravljanje projektom

Ukupno upravljanje provedbom projekta od strane projektnog tima i odbora uspostavljenih za potrebe projekta u skladu s najvišim kriterijima profesionalnog menadžmenta. Podrazumijeva obveze poput osiguranja revizorskog traga, pripremu redovitih izvješća i izvješća na zahtjev te sveukupno vođenje projekta.

F2

Revizija

Financijsko praćenje napretka projetka i uspostavu sustava računovodstva. U samoj završnici provedbe projekta angažirat će se neovisna vanjska revizorska kuća koja će pregledati cjelokupnu financijsku i ostalu relevantnu projektnu dokumentaciju prije podnošenja završnih izvješća Europskoj komisiji, odnosno izvršnoj agenciji za klimu, infrastrukturu i okoliš.