14.12.2021.

Predstavljeni rezultati Upitnika u sklopu aktivnosti C1

Dana 14.12.2021. godine u sklopu aktivnosti C.1 Koncept i model CROLIS podataka, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode održali su prezentaciju na temu „Rezultati upitnika o potrebama Korisnika“

Dana 14.12.2021. godine u sklopu aktivnosti C.1 Koncept i model CROLIS podataka, stručnjaci Zavoda za zaštitu okoliša i prirode održali su prezentaciju na temu „Rezultati upitnika o potrebama Korisnika“. Pomoću navedenog upitnika željelo se prikupiti informacije kako bi jedinstveni informacijski sustav za zemljište bio izrađen na način da osigurava podatke i informacije koji su potrebni svim državnim tijelima te ostalim korisnicima.

Upitnik je poslan na adrese 99 institucija, odnosno jedinicama lokalne i regionalne samouprave, znanstveno – istraživačkim institucijama, tijelima državne uprave, javnim poduzećima i trgovačkim društvima te javnim ustanovama i agencijama od kojih je odgovorilo njih 81. Kako su pokazali dobiveni rezultati, neke javne ustanove i znanstveno – istraživačke institucije ne koriste prostorne podatke, a kao razlozi nekorištenja navedeni su nedostatak kvalificiranih osoba, nedostatak tehničkih preduvjeta, nedovoljna educiranost te nepostojanje potrebe za njihovim korištenjem. Oni korisnici koji su ih koristili, to su činili prije svega u svrhu prikaza prostornih podataka, interpretacije podataka, prostorne analize, provedbe relevantnih propisa, izrade strateških planova budućeg razvoja, izvješćivanja o provedbi EU propisa, inventure stanja, statističke obrada, unaprjeđenja usluge te ostalih potreba. Od korisnika koji su sudjelovali u upitniku, njih 44% ima obavezu izvješćivanja i to u najvećoj mjeri na nacionalnoj i europskoj razini. Prostorni podaci koji se dostavljaju za potrebe izvješćivanja povezani su sa sljedećim klasama zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta: vodene površine (uključujući močvare), šume/šumsko zemljište, travnjaci, naseljena područja, usjevi/nasadi, ostalo,cestovno zemljište, more, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, podaci o rasprostranjenosti kulturnih dobara.

U budućnosti, korisnici ne očekuju velike promjene u razlozima korištenja prostornih podataka. Kao i sada, najvažnije potrebe će biti izvješćivanje, planiranje razvoja, izrada i provedba planova upravljanja, potrebe analize i praćenja stanja, upravljanje zaštićenim područjima, korištenje podataka te monitoring. Područje u kojem korisnici očekuju promjene tiče se dodatnih financijskih sredstava potrebnih za proizvodnju ili osiguranje pristupa budućim prostornim podacima. Najveći dio tih sredstava tako bi se trebao usmjeriti u edukaciju zaposlenika, nabavu dodatne opreme, zapošljavanje dodatnih stručnjaka te prikupljanje dodatnih podataka za verifikaciju. Također, zabilježena je gotovo jednoglasna potpora izradi jedinstvenog informacijskog sustava u kojem bi se registrirali podaci o pokrovu i načinu korištenja zemljišta u Republici Hrvatskoj. Uz to, kao zaključke provedenog upitnika vrijedi istaknuti iskazanu potrebu za jednostavnijim i bržim pristupom unificiranim podacima, preciznijim izvješćivanjem u skladu s međunarodnim i EU zakonodavnim propisima te jednostavnijem praćenju emisija i ponora stakleničkih plinova iz sektora korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF). 

U pripremi i provedbi upitnika koji se sastojao od 40 pitanja te se provodio od 1. srpnja do 15. studenog, sudjelovao je i projektni partner Ekonerg d.o.o.

Podjeli ovu novost koristeći: