LIFE CROLIS predstavljen na Danima IPP-a 2024.

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižici u Zagrebu, dana 28. svibnja u organizaciji Državne geodetske uprave održani su Dani Infrastrukture prostornih podataka (IPP-a) 2024. U programu konferencije, 14. NIPP i INSPIRE dan, predstavljen je i projekt LIFE CROLIS.

Državna geodetska uprava kao Nacionalna kontaktna točka za NIPP i INSPIRE organizirala je konferenciju „Dani IPP-a 2024.“ koja će se održala 27. i 28. svibnja 2024. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a u okviru navedene konferencije održan je i 14. NIPP i INSPIRE dan. Radi se o tradicionalnoj godišnjoj konferenciji koja okuplja sudionike iz Republike Hrvatske, ali i šire regije zemalja u susjedstvu. Dani IPP-a povezuju sudionike iz različitih područja te donose pregled najnovijih vijesti, projekata i planova te pregled trenutnog stanja u polju prostornih podataka i srodnih područja. Platforma je za otvoreni dijalog i razmjenu mišljenja i iskustava, a cilj joj je podizanje razine svijesti o prostornim podacima i njihovoj primjeni s posebnim naglaskom na Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, njezinoj uspostavi, razvoju i održavanju kako bi se ispunili zahtjevi INSPIRE direktive. Namijenjena je svima koji se bave domenom prostornih podataka i srodnih područja za potrebe poslovanja, ali i onima koji ih koriste u svakodnevnom životu.

U okviru ovogodišnjeg programa predstavljen je i projekt LIFE CROLIS sa svojim rezultatima. U uvodnom dijelu predstavljanja gđa Višnja Grgasović, načelnica Sektora za klimatsku politiku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dala je pregled osnovnih podatak o projekt te svrhu i razloge njegova pokretanja u svrhu prikupljanja podataka o korištenju zemljišta i izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova u Sektoru korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF).

U nastavku prezentacije Domagoj Stjepan Krnjak, voditelj projekta dao je pregled dosadašnjih rezultata projekta za sve uključene projektne partnere.

U dosadašnjoj provedbi projekta LIFE CROLIS u nadležnosti Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva u pripremnim aktivnostima projekta uspostavljane su upravljačke strukture projekta i zaposlen projektni tim te dio predviđenih suradnika po institucijama. Angažiran je i dio Savjetodavnog odbor sastavljen od stručnjaka iz Austrije i Ujedinjenog kraljevstva te su održana i četiri dvodnevna radna sastanka.

Ministarstvo je pripremilo nacrt Odluke Vlade Republike Hrvatske o uspostavi nacionalnog informacijskog sustava za zemljište u RH te s partnerima priprema odgovarajuće izmjene postojećih akata ili nove zakonodavne akte potrebne za uspostavu i održavanje sustava. Ministarstvo i partneri nabavili su i dio predviđene informatičke opreme i softwarea za potrebe projekta.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od početka projekta radi na kompilaciji korisničkih zahtjeva i definiciji konceptualnog modela podataka. Analizom tih zahtjeva Zavod je prepoznao ukupno 11 međunarodnih propisa, 21 propis EU te oko 80 nacionalnih akata koji su relevantni za CROLIS. Prikupljeno je 66 skupova prostornih podataka od 30-tak državnih i javnih tijela uključujući i od partnera na projektu. Zavod je izradio nacrt tehničkih specifikacija za CROLIS geoportal.

Državna geodetska uprava do sada je ustupila sve potrebne prostorne podatke iz svoje nadležnosti. Na temelju LIDAR-skog snimanja RH provedenog u sklopu projekta “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa” DGU je izradio digitalni model površine (DSM) te normirani digitalni model površine RH (nDSM).

Hrvatske šume d.o.o. ustupile su na korištenje podatke o šumskim površinama kojima gospodare te dio podataka o šumama privatnih šumo-posjednika. Hrvatske šume održale su specijalizirane radionice za partnere vezane uz interpretaciju podataka o šumama. Stručnjaci Hrvatskih šuma uključeni su u provjeru kvalitete ulaznih podatka (topološka čistoća podataka i rješavanje preklopa).

Ekonerg d.o.o. je napravio pregled svih dostupnih prostornih podataka u RH te analizu dostupnih  satelitskih, aerofotogramterijskih snimaka od 1968 godine do danas. Izrađen model podataka, izrađeno je idejno rješenje baze podataka (data cube) te su izrađeni prvi slojevi Korištenje zemljišta i Pokrova zemljišta za 2020. godinu.

Ekonerg d.o.o. radi na razvoju povijesnog niza podataka od 1968 godine kako bi se ustanovile promjene u korištenju zemljišta.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ima zadatak kroz CROLIS projekt pripremiti dva proizvoda ARKOD+ (plus) koji će sa ARKOD podacima dati ukupnu poljoprivredne površine u RH, te Vektorski sloj korištenja zemljišta (VLU) iz objedinjenih podataka vanjskih institucija zakonski nadležnih za korištenje i gospodarenje zemljištem u RH.

Od svih aktivnosti najveći izazov je prema novim metodologijama provesti evidentiranje ARKOD+ (plus) podataka primjenom automatske vektorizacije i klasifikacije za toliki prostor toliko različit (sjever/jug) i sa tolikom učešćem zapuštenog zemljišta i krških pašnjaka.

Ova prezentacija tek je kratki pregled do sada učinjenoga. Potencijal sustava koji razvijamo je daleko veći od samoga projekta te je moguća njegova primjena u mnogim drugim područjima u kojima se zahtjeva georeferenciranje podataka (obnova prirode, monitoring tala, certifikacija uklanjanja ugljika, certifikacija porijekla proizvoda, certifikacija obnovljivih izvora energije, prostorno planiranje i brojne druge).

Održanu prezentaciju projekta i njegovih dosadašnjih rezultata možete preuzeti ovdje.

Podjeli ovu novost koristeći: