Predstavljanje članova Savjetodavnog odbora LIFE CROLIS projekta

Peter Weiss je član Savjetodavnog odbora projekta LIFE CROLIS s najbogatijim iskustvom rada na projektima, kako onih nacionalnih tako i onih međunarodnih.

(Ko) autor je više od 100 publikacija, od poglavlja u knjigama do stručnih izvješća i članaka, a kako sam kaže, angažman na projektu LIFE CROLIS mu je zadovoljstvo jer je riječ o projektu koji može poslužiti kao uzorni primjer za druge države.  

Gospodine Weiss, vaše bogato radno iskustvo ne sastoji se samo od znanstvenog, već i od praktičnog rada na projektima, od kojih su mnogi sufinancirani EU sredstvima.

Od 1998. godine radim u austrijskoj Agenciji za okoliš, u Upravi za ublažavanje klimatskih promjena i inventare emisija. U svojoj dosadašnjoj karijeri bio sam voditelj 25 međunarodnih projekata, od kojih su neki bili djelomično sufinancirani EU sredstvima, te nacionalnih projekata kojih je dosada bilo više od stotinjak. Najveći projekt kojeg sam dosad vodio bio je EU projekt MONARPOP, vrijednosti 1.8 milijuna eura sa 13 uključenih partnera. Također sam sudjelovao u pružanju savjetodavne pomoći državama članicama Europske unije, kao i državama ne – članicama,u vezi unaprijeđenja izvješćivanja o emisijama u sektoru korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF). Takve suradnje bile su obuhvaćene državnim ugovorima, Twinning i TAIEX projektima te EC MS projektima pomoći. 

Osim rada na projektima koji se odnose na sektor LULUCF, vaše područje interesa su organski zagađivači i bioindikatori.

Godinama se također bavim i bioindikatorima te praćenjem teških metala i organskih onečišćujućih tvari. Tako sam sudjelovao u nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata praćenja onečišćujućih tvari blizu izvora i na udaljenim područjima. Također sam predstavljao Europsku uniju u tehničkoj radnoj grupi za učinkovitu evaluaciju u sklopu UN-ove Konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i na taj način doprinio razvoju i implementaciji globalnog Plana praćenja u sklopu Konvencije i Implementacijskog plana.     

Što vas je motiviralo da se priključite projektu LIFE CROLIS kao član Savjetodavnog odbora?

Kao stručnjak za sektor LULUCF upoznat sam sa svim izazovima u pripremanju točne, konzistentne i potpune baze podataka o praćenju zemljišta, prenamjeni zemljišta za jednu državu kroz duže vremensko razdoblje, u nekoliko podkategorija koristeći pritom različite izvore podataka. Zahtjevi izvješćivanja o navedenim podacima iz sektora LULUCF o emisijama stakleničkih plinova u skladu s UN-FCCC i EU regulativama za svaku državu predstavljaju velik izazov. U tom je smislu LIFE CROLIS predvodnički projekt koji koristi, analizira i usustavlja različite izvore podataka, djelomično dobivene tehnikama praćenja na daljinu, na različitim tematskim problemima i za različite svrhe. Riječ je o jedinstvenom pristupu u Europi koji bi trebao rezultirati konzistentnom informacijskom platformom geografskih podataka za različite svrhe. Zadovoljstvo je biti u mogućnosti doprinijeti takvom pionirskom projektu kao član Savjetodavnog odbora te ujedno na taj način i učiti o naprednom izvješćivanju o LULUCF sektoru za svoju državu.      

Podjeli ovu novost koristeći: